Příloha ( Přehled údajů) k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví za rok : 2009

Příloha ( Přehled údajů) k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví za rok : 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název organizace: CZECH HOSPITAL O.S.

IČO: 22737219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Výkaz o majetku a závazcích (upravený pro neziskové organizace) : 

 

 

Údaje v Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek ( vlastní )

 

Č. ř.

 

Stav k 1.1. roku

 

Stav k 31.12. roku

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

1

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 

2

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Peníze v hotovosti a ceniny

 

3

 

1 004 Kč

 

2 Kč

 

Bankovní účty

 

4

 

51 810 Kč

 

141 896 Kč

 

Cenné papíry, peněžní vklady, ostat. fin.majetek

 

5

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Zásoby

 

6

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Pohledávky

 

7

 

0 Kč

 

0 Kč

 

 

 

8

 

0 Kč

 

 

 

Součet aktiv  (řádek 1 až 8)

 

9

 

0 Kč

 

141 898 Kč

 

Závazky

 

10

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Úvěry a půjčky

 

11

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Zákonné rezervy

 

12

 

0 Kč

 

0 Kč

 

 

 

13

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Součet pasiv  (řádek 10 až 13)

 

14

 

0 Kč

 

0 Kč

 

Stav majetku celkem  (ř. 9 - 14)

 

15

 

0 Kč

 

141 898 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Výkaz příjmů a výdajů (upravený pro neziskové organizace):

 

 

Údaje v Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy za zdaňovací období (rok)

Č. ř.

Zdaň. činnost

Nezdaň. činnost

 

Činnost celkem

 

Příjmy z reklamy, pronájmu a podnikání

1

0 Kč

0

 

0 Kč

 

Příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov)

2

0 Kč

0  

 

0 Kč

 

Členské příspěvky

3

XXXXXXXXX

0  

 

0 Kč

 

Příjmy zdaněné srážkovou daní

4

XXXXXXXXX

0  

 

0 Kč

 

Dotace ze státního rozpočtu

5a

XXXXXXXXX

0  

 

0 Kč

 

Dotace a podpory z rozpočtu obcí

5b

XXXXXXXXX

0  

 

0 Kč

 

Dary, úvěry, půjčky – přijaté

6

XXXXXXXXX

487 304  

 

487 304 Kč

 

Ostatní (úroky)

7

0 Kč

117  

 

117 Kč

 

Příjmy celkem ( řádek 1 až 7)

8

0 Kč

487 422  

 

487 422 Kč

 

Výdaje související s reklamou, pronájmem a podnikáním

9

0 Kč

XXXXXXXXXXX

 

0 Kč

 

Výdaje na hlavní činnost (dle Stanov)

10

0 Kč

398 339  

 

398 339 Kč

 

Nákup hmot.,nehmot. a finančního majetku

11

XXXXXXXXX

0  

 

0 Kč

 

Odvody, dary a půjčky - poskytnuté

12

XXXXXXXXX

 

 

XXXXXXXXX

 

Ostatní (poplatky, daně)

13

0  

1 378  

 

0 Kč

 

Výdaje na činnost (řádek 9 až 16)

14

0  

399 716  

 

0 Kč

 

Rozdíl příjmů a výdajů - zisk (ř. 8  minus 17)

15

0  

87 705  

 

87 705 Kč

 

Pozn. - údaje označené  xxxxxxxx se nevyplňují (nepřicházejí v úvahu)