Příloha ( Přehled údajů) k přiznání k dani z příjmů právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví za rok : 2008
Název organizace: CZECH HOSPITAL O.S. IČO: 22737219
A. Výkaz o majetku a závazcích (upravený pro neziskové organizace) : Údaje v Kč
Majetek ( vlastní )   Č. ř.   Stav k 1.1. roku   Stav k 31.12. roku
Dlouhodobý nehmotný majetek   1   0 Kč   0 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek   2   0 Kč   0 Kč
Peníze v hotovosti a ceniny   3   0 Kč   1 004 Kč
Bankovní účty   4   0 Kč   51 810 Kč
Cenné papíry, peněžní vklady, ostat. fin.majetek   5   0 Kč   0 Kč
Zásoby   6   0 Kč   0 Kč
Pohledávky   7   0 Kč   0 Kč
    8   0 Kč    
Součet aktiv (řádek 1 až 8)   9   0 Kč   52 814 Kč
Závazky   10   0 Kč   0 Kč
Úvěry a půjčky   11   0 Kč   0 Kč
Zákonné rezervy   12   0 Kč   0 Kč
    13   0 Kč   0 Kč
Součet pasiv (řádek 10 až 13)   14   0 Kč   0 Kč
Stav majetku celkem (ř. 9 - 14)   15   0 Kč   52 814 Kč
B. Výkaz příjmů a výdajů (upravený pro neziskové organizace): Údaje v Kč
Příjmy za zdaňovací období (rok) Č. ř. Zdaň. činnost Nezdaň. činnost   Činnost celkem
Příjmy z reklamy, pronájmu a podnikání 1 0 Kč XXXXXXXXXXX   0 Kč
Příjmy z hlavní činnosti (dle Stanov) 2 0 Kč 0   0 Kč
Členské příspěvky 3 XXXXXXXXX 0   0 Kč
Příjmy zdaněné srážkovou daní 4 XXXXXXXXX 0   0 Kč
Dotace ze státního rozpočtu 5a XXXXXXXXX 0   0 Kč
Dotace a podpory z rozpočtu obcí 5b XXXXXXXXX 0   0 Kč
Dary, úvěry, půjčky – přijaté 6 XXXXXXXXX 161 346   161 346 Kč
Ostatní (úroky) 7 0 Kč 1 022   1 022 Kč
Příjmy celkem ( řádek 1 až 7) 8 0 Kč 162 368   162 368 Kč
Výdaje související s reklamou, pronájmem a podnikáním 9 0 Kč XXXXXXXXXXX   0 Kč
Výdaje na hlavní činnost (dle Stanov) 10 0 Kč 108 622   0 Kč
Nákup hmot.,nehmot. a finančního majetku 11 XXXXXXXXX 0   0 Kč
Odvody, dary a půjčky - poskytnuté 12 XXXXXXXXX     XXXXXXXXX
Ostatní (poplatky, daně) 13 0 932   0 Kč
Výdaje na činnost (řádek 9 až 16) 14 0 109 554   0 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů - zisk (ř. 8 minus 17) 15 0 52 814   52 814 Kč
Pozn. - údaje označené xxxxxxxx se nevyplňují (nepřicházejí v úvahu)